Odoo - Sample 1 for three columns

1BE Inhouse Training

နည်းပညာတက သိုလ် ( ပုသိမ် )

အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

BE (ပထမနှစ်) ဒုတိယနှစ်ဝက်၊ Inhouse Training မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Odoo - Sample 2 for three columns

2BE and 4 BE Industrial Training

နည်းပညာတက သိုလ် ( ပုသိမ် )

အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

BE (စတုတ္ထနှစ်)ဒုတိယနှစ်ဝက် နှင့် BE (ဒုတိယနှစ်)ပထမနှစ်ဝက် ၊

MPT(Pathein) Industrial Training မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Odoo - Sample 3 for three columns

3 BE IDP Presentation

နည်းပညာတက သိုလ် ( ပုသိမ် )

အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

BE (တတိယနှစ်) ဒုတိယနှစ်ဝက်၊ Integrated Design Project Presentation မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

Odoo - Sample 3 for three columns

5 BE IDP Presentation

နည်းပညာတက သိုလ် ( ပုသိမ် )

အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

BE (ပဥ္စမနှစ်) ဒုတိယနှစ်ဝက်၊ Integrated Design Project Presentation မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ