ဆရာ၊ဆရာမ၊ဝန်ထမ်းများအား Office365 အသုံးပြနည်း

Knowledge Sharing ပေးခြင်း


Odoo image and text block

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)တွင် ဆရာ၊ဆရာမ၊ ဝန်ထမ်းများအား  Microsoft Office365 အသုံးပြုနည်းဆိုင်ရာ Knowledge Sharing သင်တန်းကို Batch(1), Batch (2) ဖြင့် On Class, In Class Sharing များပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။